Kausjonist

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter som kausjonist

Du har sikker ofte lest og hørt: Tenk deg godt om før du sier ja til å være kausjonist. Begrepet kausjonist” blir ofte sidestilt med ord som naiv og godtroende.

å refinansiere med kausjonist innebærer at kausjonisten garanterer overfor långiver at låntaker oppfyller sin forpliktelse. Skepsisen kommer fra at selv om låntaker i dag kan være en pålitelig betaler, kan uforutsette hendelser endre på dette over tid.

Bankene er ikke villige til å ta høyere risiko med sine utlån enn hva de mener er forsvarlig, og vil derfor kreve den sikkerhet de mener er nødvendig. Dersom for eksempel en ungdom i din familie ønsker å låne penger i banken for kjøp av egen bolig, vil banken som oftest kreve en kausjon.

I de fleste tilfeller vil kausjonistens ansvar aldri bli aktualisert, fordi låntaker betjener sitt lån i tråd med låneavtalen. Om du velger å bli kausjonist, bør du ha oversikt over rettigheter og plikter dette innebærer.

Før inngåelse av kausjonsavtalen

Långivers opplysningsplikt

Før du inngår avtale med banken om å stille som kausjonist, har du krav på å få opplysninger:

 • om den alminnelige risiko som knytter seg til kausjonsansvar;
 • om de lån og kreditter kausjonen skal omfatte og det tidsrom kausjonsansvaret skal gjelde;
 • om kausjonskravets størrelse eller det høyeste beløp som kausjonen skal sikre;
 • om du som kausjonist i tillegg skal ha ansvar for renter og kostnader ved låntakerens mislighold;
 • om pant eller annen sikkerhet som låntakeren har stilt;
 • om det er tegnet gjeldsforsikring;
 • om kausjonen skal omfatte annen gjeld.

Långivers frarådningsplikt

I tillegg skal långiver fraråde deg fra å stille som kausjonist dersom din økonomiske situasjon tilsier det.

Kausjonsavtalen

Det stilles visse krav til kausjonsavtalen:

Kausjonsavtalen er bindende. Kausjonsavtalen skal inneholde de opplysningene långiver plikter å gi deg. I tillegg skal du i kausjonsavtalen få opplysninger om at eventuelle tvister kan klages inn for finansklagenemnda.

Under kausjonsforholdet

Under kausjonsforholdet er det viktig for deg å holde kontakt med både låntaker og långiver, slik at du kan forsikre deg om at alt er i orden hva gjelder forholdet dem i mellom.

Du skal få beskjed ved endrede forhold som kan gjøre kausjonsansvaret mer aktuelt;

 • Pant bortfaller – Långiver har plikt til å varsle deg skriftlig dersom pant eller annen sikkerhet har falt bort eller ikke er blitt stilt som forutsatt da kausjonsavtalen ble inngått. Ofte har låntaker også stilt annen pant som sikkerhet for lånet, og dersom dette av en eller annen grunn faller bort, vil din situasjon som kausjonist kunne påvirkes.
 • Gjeldsforsikring bortfaller – Gjeldsforsikring blir mer og mer vanlig, og innebærer at gjelden din, helt eller delvis, blir slettet ved død, varig medisinsk invaliditet eller varig arbeidsuførhet. Hvis låntaker har tegnet gjeldsforsikring, vil også ditt ansvar som kausjonist bortfalle dersom en av disse hendelsene inntreffer. Blir ikke slik forsikring tegnet selv om det ved inngåelsen av kausjonsavtalen var forutsatt, eller er det senere inntrådt forhold som kan føre til at dekningen under forsikringen faller bort eller blir vesentlig endret, skal du som kausjonist varsles.
 • Låntaker misligholder – Hvis låntaker misligholder sitt lån i mer enn to måneder og dette gir grunn til å frykte for svikt i låntakers betalingsevne skal du varsles skriftlig. Etter et slikt mislighold har du også krav på å holdes informert om den videre utviklingen i låneforholdet. Du skal varsles hver gang det avtales utsettelse med betaling av avdrag eller renter utover tre måneder. Du skal også varsles med en gang dersom det åpnes gjeldsforhandling eller konkurs hos låntaker.
 • OpplysningspliktDu kan på ethvert tidspunkt kreve å få opplyst størrelsen på beløpet du har stilt sikkerhet for, samt kreve opplysninger om hvilken rente og hvilke gebyrer som gjelder i låneforholdet.

Kausjonens forfall

I de fleste tilfeller vil kausjonistens ansvar aldri blir aktualisert. Kausjonistens plikt til å betale långiver trer først i kraft dersom en av de følgende situasjonene har inntruffet.

 • Långiver kan ikke rette krav mot deg før det er tatt rettslige skritt mot låntakeren for å få tvangsgrunnlag.
 • Har institusjonen tvangsgrunnlag for utlegg, kan krav rettes mot deg når det er begjært utlegg mot låntakeren.
 • Har låntakeren stilt pant for gjelden, kan krav rettes mot deg først når det er gått tre måneder etter at långiver har begjært tvangsdekning i pantet etter tvangsfullbyrdelsesloven.
 • Åpnes gjeldsforhandling hos låntakeren, kan krav rettes mot deg når gjeldsforhandlingsperioden er utløpt.
 • Blir låntakerens bo tatt under konkursbehandling, eller det blir åpnet gjeldsforhandling etter konkursloven kan långiver straks rette krav mot deg.

Dersom en av disse situasjonene inntrer skal långiver sende skriftlig påkrav til deg.

Kausjonistens krav mot låntaker

Dersom låntaker ikke har klart å betjene sitt lån, og du har måttet dekke låntakers gjeld i henhold til kausjonsavtalen, vil du få en regressrett mot låntaker. Det sier seg selv at det til slutt er låntaker som skal bære gjeldsbyrden, og at du derfor kan kreve lånetakeren for det beløpet du har måttet betale. Denne regelen gjelder også i tilfeller hvor du selv har valgt å innfri kausjonskravet uten at banken har krevet det.

Når kan lån med kausjonist være aktuelt

Forbrukslån med kausjonist er ikke til å anbefale for noen parter. En eventuell refinansiering med kausjonist kan i visse tilfeller være en løsning dersom det blir ryddet opp i dyre smålån og kreditter. Det totale lånebeløpet bør ikke øke i forbindelse med lånet eller i tiden etter. Ta gjerne kontakt med oss for å få råd. Det er også noen som stiller som kausjonist i forbindelse med boliglån. Det kan være fristende for å komme inn på boligmarkedet, og i visse tilfeller en god løsning. Uansett bør dere få profesjonelle råd. Særlig hvis det er historikk med betalingsproblemer.

kausjonist

Artikkelen ovenfor inneholder informasjon om økonomisk selvhjelp og er også en del av innholdsmarkedsføring for Gjeldsmegler1 AS.

Priseksempel boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill. eff. rente 5.46%, over 25 år. Kostnad: 3 243 530,-. Totalt: 7 243 530,-.

Priseksempel boliglån med anmerkninger: Lån 2 mill. eff. rente 7,25% over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-

Priseksempel seniorlån: Nom.rente 6,60 %, eff. 6,83 %, kr. 1.000.000, over 15 år, kostnad: 1.694.005,- Totalt kr. 2.694.005,-

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *