Inkasso

Hjelp til gjeld og inkasso

Dersom du trenger hjelp til gjeld og inkasso må du vite at det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav ikke kan gi deg dårligere rettigheter enn de du har etter loven. Noen offentlige kreditorer har regler for inndriving av krav i egne lover. Typiske eksempler er krav om årsavgiften for bil.

hjelp til gjeld og inkasso

Har du mottatt krav?

Undersøk og lese nøye igjennom krav du mottar i posten for å være sikker på at det er riktig. Det kan tenkes at kravet kan være sendt til feil person, at det gjelder noe du allerede har betalt, eller at det er krevd for mye penger. Stemmer kravet, vær oppmerksom på betalingsfristen. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil kravet kunne bli drevet inn etter reglene i inkassoloven. Er du usikker, har andre spørsmål eller trenger annen hjelp til gjeld og inkasso kan du ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre.

Er du uenig i kravet – ta kontakt

Mottar du et krav som du mener er feil, ta umiddelbart kontakt med den som krever deg for penger. Husk at det alltid er lurt å kunne dokumentere at du har tatt kontakt. Ta kopi av brev, eller skriv ned hvem du har snakket med. Hvis dine innsigelser mot kravet ikke er åpenbart grunnløse, blir kravet sett på som omtvistet. Det kan da ikke bli drevet inn gjennom ordinær inkasso. Saken skal da bli oversendt forliksrådet for rettslig avgjørelse. Har du andre spørsmål eller trenger hjelp til gjeld og inkasso, kan du ta kontakt med oss.

Fremgangsmåten – du har krav på å bli varslet

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Inkassovarsel

Du har krav på et inkassovarsel før et krav sendes til inkasso. Kravene til et inkassovarsel er:

 • det skal være skriftlig og på papir
 • fristen for å betale det opprinnelige kravet må ha utløpt
 • det skal i varselet bli gitt en betalingsfrist på minimum 14 dager

Merk deg at kreditor kan sende et inkassovarsel uten å ha sendt deg en purring på forhånd!

Hvis kreditor skal ta seg betalt for varselet, stilles det ytterligere krav:

 • ha gått minimum 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen
 • opplyse om kravets størrelse
 • opplyse hva kravet gjelder

Betalingsoppfordring

Når et krav er mottatt til inkasso, skal inkassobyrået sende deg en betalingsoppfordring før kravet blir sendt til rettslig inndriving (forliksrådet).

Kravene til en betalingsoppfordring er at fristen i inkassovarselet skal ha gått ut.

I tillegg skal det

 • være skriftlig og på papir
 • opplyse at du må betale eller komme med innsigelser innen 14 dager, hvis du er uenig i kravet
 • stå navnet på den du skylder penger
 • komme frem hva kravet gjelder
 • opplyse om kravets størrelse
 • opplyse om forsinkelsesrentens størrelse og hvilken dato den er beregnet fra
 • være en betalingsfrist på minimum 14 dager
 • opplyse at hvis du ikke betaler, kan det føre til ytterligere kostnader og rettslig inndrivning av kravet
 • opplyse om retten til å kreve nemndsbehandling

Hvis kreditor/inkassobyrået skal ta seg betalt for betalingsoppfordringen, blir det stilt ytterligere krav:

 • betalingsfristen i inkassovarselet må være oversittet

Merk deg at mottaker har risiko for postgangen. Det betyr at hvis kreditor/inkassobyrået kan sannsynliggjøre at varsel er sendt på en betryggende måte, er det uten betydning om du faktisk har mottatt det.

Kostnadene – det kan bli dyrt

Forsinkelsesrente

Hvis du ikke betaler innen betalingsfristen, vil det påløpe forsinkelsesrente. Den blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Den utgjør 8,0 % pro anno fra 1.1.2021. Gjelder kravet et lån som har høyere rentesats enn 8,0 % for eksempel et forbrukslån, kan denne renten kreves i stedet for forsinkelsesrente.

Forsinkelsesrentekalkulator

Inkassokostnader

Det fremgår av inkassoforskriften hvor mye du må betale i inkassosalær. Omkostningene blir i utgangspunktet regulert av inkassosatsen og størrelsen på kravet. Inkassosatsen blir fastsatt årlig av regjeringen på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Fra 2021 er satsen på kr 700,-

Den du skylder penger kan selv stå for å drive inn inkassoen, eller han kan sette dette bort til et inkassobyrå.

Kostnadene når kreditor selv utfører inkassoinndrivingen:

 • For purring/inkassovarsel kan du bli krevd 1/10 av inkassosatsen.
 • For betalingsoppfordring kan du bli krevd 3/10 av inkassosatsen.

Merk deg at kreditor ikke kan ta betalt for mer enn:

 • To purringer og en betalingsoppfordring, eller
 • En purring, et etterfølgende inkassovarsel og en betalingsoppfordring

Kostnadene når kreditor benytter inkassobyrå eller advokat

Hvis kreditor bruker et profesjonelt inkassobyrå eller en advokat, blir størrelsen på kravet sentralt i forhold til hvor mye som kan kreves. Kreditor kan som hovedregel ikke kreve at du skal dekke utgifter til inkassobyrå/advokat som overstiger maksimalsatsene i tabellen.

For krav t.o.m. kr:

Enkle:

Tyngre:

1 250

0,5 x inkassosatsen

1 x inkassosatsen

2 500

1,0 x inkassosatsen

2 x inkassosatsen

5 000

1,5 x inkassosatsen

3 x inkassosatsen

10 000

2,0 x inkassosatsen

4 x inkassosatsen

25 000

3,0 x inkassosatsen

6 x inkassosatsen

50 000

4,0 x inkassosatsen

8 x inkassosatsen

100 000

5,0 x inkassosatsen

10 x inkassosatsen

250 000

7,5 x inkassosatsen

15 x inkassosatsen

500 000

10,0 x inkassosatsen

20 x inkassosatsen

Over 500 000

12,5 x inkassosatsen

25 x inkassosatsen

Merk deg:

Dersom fristen i en betalingsoppfordring blir oversittet med 14 dager, kan kreditor kreve erstatning etter tabellen for tyngre krav.

Inkassator kan legge til et beløp tilsvarende den generelle satsen for merverdiavgift på maksimalsatsene, hvis hovedkravet stammer fra virksomhet som ikke er mva-pliktig

Du kan få tilsendt flere varsler/kravbrev som ikke oppfyller kravene over. Kreditor/inkassobyrå kan ikke ta seg betalt for disse.

God inkassoskikk - et vern mot ufine metoder

Kreditor eller inkassobyrået må opptre i samsvar med god inkassoskikk. Det vil si at de ikke får bruke metoder som utsetter deg for urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Det er i strid med god inkassoskikk hvis for eksempel:

 • du får feilaktige eller villedende opplysninger om konsekvensene av at du ikke betaler
 • det kommer frem opplysninger om at saken vil bli kjent for venner eller familie hvis du ikke betaler
 • du blir oppsøkt personlig på en krenkende måte, for eksempel på jobben
 • det blir tatt i bruk oppsiktsvekkende innkrevingsmetoder, som konvolutter hvor det står advarsel, siste frist og lignende
 • det drives telefoninkasso sent på kvelden, om natten, eller på helligdager
 • det blir drevet inn krav som er åpenbart grunnløse eller omtvistede ved ordinær inkasso
 • det blir registrert en betalingsanmerkning når kravet er omtvistet
 • du blir tilbudt lån, slik at du kan dekke fordringen

Konsekvensen når reglene ikke følges

Hvis kreditor eller inkassobyrået ikke varsler deg, ikke overholder tidsfristene, driver inn krav som er omtvistet ved ordinær inkasso, eller beregningen av kostnadene ikke stemmer, er dette brudd på god inkassoskikk. Konsekvensene er at hele eller deler av omkostningene ved inndrivingen kan falle bort.

Merk deg at det kun er omkostningene ved inndrivingen som faller bort. Selve kravet faller ikke bort av den grunn.

Betalingsanmerkning - registrert som dårlig betaler

Lar du være å reagere eller betale, kan du bli registrert med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene. Hvis du har blitt registrert, kan dette få betydning for om du for eksempel får lån, forsikring eller mobiltelefonabonnement.

For at opplysninger om deg som privatperson skal kunne bli registrert, må inkassobyrået ha kontaktet forliksrådet. En måned etter denne kontakten, kan kredittopplysningsbyråene registrere opplysningene i sine registre.

Betalingsanmerkningen skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg. En anmerkning skal som hovedregel uansett ikke brukes lenger enn i 4 år.

Er du i tvil, eller lurer du på om du er registrert med betalingsanmerkning, kan du ta kontakt med kredittopplysningsbyråene. De plikter å opplyse deg om en eventuell registrering på ditt navn.

Når du vil klage

Hvis du mener at det er blitt gjort en feil ved inndrivingen fra kreditor eller inkassobyrået, må du først rette klagen mot firmaet du vil stille ansvarlig. Klag skriftlig, og ta kopi av korrespondansen.

Hvis du ikke blir enig med motparten, kan du henvende deg til Inkassoklagenemnda. Nemnda kan vurdere alle forhold ved byråets opptreden, inkludert beregning av gebyrer, tidsfrister og om de har brutt god inkassoskikk. Det er viktig å merke seg at nemnda ikke kan ta stilling til om kravet er rettmessig eller ikke, men kun om inkassobyrået har opptrådet riktig ved inndrivingen. Nemndas konklusjon er rådgivende, og behandlingen er gratis.

Tilsynsmyndigheter

Finanstilsynet tildeler og inndrar inkassobevillinger. De fører også tilsyn med at inkassovirksomheten blir drevet i samsvar med inkassoloven. Inkassoklagenemnda rapporterer løpende om nemndas virksomhet til Finanstilsynet. Dersom et inkassobyrå står for gjentatte brudd på god inkassoskikk, kan dette få betydning for byråets tillatelse til å drive inkassovirksomhet. Kredittopplysningsbyråer kan innklages til Datatilsynet, som tildeler og inndrar bevillinger til kredittopplysningsbyråene. De fører også tilsyn med at virksomheten blir drevet i samsvar med personopplysningsloven.

Ordliste

 • Betalingsanmerkning – opplysning registrert hos kredittopplysningsbyrå om at du er en dårlig betaler
 • Enkle krav – et krav blir ansett som enkelt frem til fristen i en betalingsoppfordring er oversittet med 14 dager
 • Forliksrådet – laveste instans i domstolsapparatet
 • Inkassobevilling – tillatelse til å drive inkassovirksomhet
 • Inkassobyrå – firma som har fått i oppdrag å drive inn pengene for kreditor
 • Inkassosalær – det inkassobyrået kan ta seg betalt for å inndrive kravet
 • Inkassosats – et fast beløp som blir regulert hvert år, og som er grunnlag for beregningen av inkassoomkostninger
 • Kreditor – den du mottar regning (faktura) fra
 • Omtvistet krav – når du har rimelig grunn til å være uenig i kravet, og har sagt i fra
 • Rettslig avgjørelse – behandling av saken i retten, med bindende utfall for partene
 • Rettslig inndriving – å skaffe seg tvangsgrunnlag (f. eks. dom) for kravet for så å drive kravet inn ved hjelp av det offentlige
 • Tunge krav – et krav blir ansett som tungt når fristen i en betalingsoppfordring er oversittet med 14 dager

Har du mottatt inkassovarsel eller betalingsoppfordring og trenger hjelp til gjeld og inkasso, ta kontakt med oss idag! La oss hjelpe deg slik at du kan sove bedre om natten.

Fikk du ikke svar på det du lurte på eller har andre spørsmål? Les om hjelp til gjeld og inkasso eller ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.